loader image

Szanowni Internauci,

Za pomocą tego serwisu przekazuję Wam ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt w mpoim serwisie lub podczas korzystania z moich usług online i offline. Rozumiem, jak ważne są zagadnienia prywatności i bezpieczeństwa. W Polityce Prywatności, którą tu umieszczam, wyjaśniam, jakie dane i po co gromadzę oraz w jaki sposób je przetwarzam, abyś mógł być pewien, że są u mnie bezpieczne.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest: Futunext Polska sp. z o.o. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować ze mną korzystając z adresu mailowego [email protected], jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na mojej stronie internetowej https://www.futunext.com/kontakt/.  W zakresie danych zbieranych automatycznie administratorami Twoich danych mogą być także nasi usługodawcy.

W jakim celu zbieram Twoje dane?
Współpraca ze mną lub korzystanie z mojego serwisu serwisu internetowego może wiązać się z potrzebą przekazania mi Twoich danych osobowych. Dane uzyskane od Ciebie zachowuję jako poufne i wykorzystuję jedynie do celów, o których Cię poinformowałem. To Ty masz wybór – jakie dane chcesz mi udostępniąć i z jakich danych mogę korzystać.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty w serwisie pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie. Dane pozyskane automatycznie w serwisu:
Podczas korzystania przez Ciebie z tego serwisu zbieram i gromadzę informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa odsyłającej domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.
Dane zebrane automatycznie wykorzystuję rówież do badania ruchu na stronie oraz pomiarów popularności poszczególnych materiałów na nim zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku.

Pozostałe dane
Gdy podasz mi Twoje dane w celu zawarcia umowy będę przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie. Gdy kontaktujesz się ze mną w celu dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, będę potrzebował Twoich danych osobowych w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, poproszę Cię o dodatkowe dane. Podanie przez Ciebie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności które Cię interesują.
Jeśli zdecydujesz się na udział w organizowanych przeze mnie konkursach i przekażesz mi w związku z tym Twoje dane, to będę je przetwarzał w celu przeprowadzenia danego konkursu i przyznania ewentualnych nagród.

Podstawa przetwarzania Twoich danych
Wszelkie dane zbierane przeze mnie przetwarzam zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą mnie do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:
-obowiązek prawny – prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
-przetwarzanie danych na podstawie zgody – w wielu przypadkach będę pytał o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych podając podstawę prawną.
-Twoja zgoda – zawarta między nami umowa o świadczenie usług,

Przetwarzanie danych na podstawie umowy
Twoje dane będę przetwarzał, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem tego serwisu jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Obowiązek prawny
W pewnych szczególnych sytuacjach muszę przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na mnie obowiązków prawnych.
Dla przykładu – sytuacje, w których muszę przechowywać Twoje dane to dane na wystawionych fakturach ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią
Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu będę przetwarzał Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w serwisie, prowadzenia badań rynku.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy przetwarzam tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Nie podanie przez Ciebie danych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy sprawi, że nie będę mógł jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które muszę pozyskać z uwagi na ciążący na mnie obowiązek prawny (np. dane do faktur). W sytuacji, gdy pozyskuję Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą proszę – to nie podejmę żadnych działań o które prosisz i których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, którego dokonałem na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu mogę udostępniać Twoje dane osobowe?
W niektórych sytuacjach przekazuję Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:
-moi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki.
-podmioty, którym zlecam wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. firma hostingowa, podmioty świadczące usługi analityczne w Internecie, agencje reklamowe.
-inni odbiorcy danych – np. moi podwykonawcy, banki, biuro księgowe, kancelaria prawne, firmy kurierskie.
-organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Okres przechowywania danych
Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.
Jeśli w związku z wykonaniem zawartej ze mną umowy lub w związku z korzystaniem z mojego serwisu wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
Jeżeli nabywam od Ciebie prawo autorskie, wówczas będę przetwarzał Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje mi to prawo lub z niego korzystam.
W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będę przetwarzał Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w serwisie.
Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, przysługuje Ci:
-prawo żądania ode mnie dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
-od dnia 25-05-2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzam na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednak będę dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po mojej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu.
-od dnia 25-05-2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
-jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, którego dokonałem na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego , jaki został podany w ustawieniach Twojego konta w Serwisie.
Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies to wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na cookies i na profilowanie możesz to zrobić odznaczając ww. checkbox.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych z poziomu ustawień Twojego konta lub z poziomu panelu informacyjnego przy Polityce Prywatności (w odniesieniu do cookies) będzie odnosiło skutek w odniesieniu do tego serwisu.

Możesz także wycofać Twoją zgodę na regulamin tego serwisu przy wykorzystaniu maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Twojego konta, co będzie różnoznaczne z rezygnacją przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług w danym Serwisie. Takie cofnięcie zgody w odniesieniu do regulaminu będzie oznaczało skasowanie Twego konta w danym Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych. Jeśli Twoje oświadczenie o wycofaniu zgody na regulamin będzie dotyczyło większej liczby Serwisów wówczas będzie to oznaczało skasowanie Twego konta we wskazanych przez Ciebie Serwisach i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy będziemy uprawnieni do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej np. zawarliśmy z Tobą umowę dotyczącą publikacji ogłoszenia – w takiej sytuacji będziemy dalej przechowywać Twoje dane na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie uzasadnionego interesu, jak też nie dotyczy to sytuacji, gdy skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlę Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informuję, że z uwagi na  skomplikowanie moich systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może mi zająć do 3 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie mojego potwierdzenia.
Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez moich Partnerów postępując według instrukcji zawartych w ich poszczególnych politykach prywatności. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie
W tym serwisie nie korzystam z profilowania, jednak firm hostingowa z której usług korzystam – w celu zabezpieczenia systemów informatycznych zbiera takie dane jak:
-geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
-informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, .

Wykorzystanie plików cookie
Cookies są krótkimi informacjami, które mój Serwis lub serwis firmy -współpracującej – Partnera zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jeste w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis. Stosuję także inne technologie tego typu, tj. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznaję Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w tym serwisie.
Chcę wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu mogę uczynić serwisy ciekawszym. Na skutek dostępu do danych zawartych w plikach cookies oraz poprzez technologię localStorage uzyskuję zgodę podczas Twojej wizyty w serwisie.
Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosuję w tym serwisie następujące rodzaje plików cookies:
-niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w serwisie.
-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
-wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
-funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Dane jakie uzyskuję za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID)– co do zasady – nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).
Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika.
Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu. Zaznaczam że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwia poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby.
Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody poprzez zaznaczenie zgody w oknie dotyczącym zgody na cookies, jakie będzie się pojawiało przy wejściu na mój serwis.
Drugim sposobem jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przeze mnie oraz moich Partnerów ww. technologii w wyżej opisany sposób.
Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.
Abym mogł trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jestem zmuszony zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.
Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:
Właściciel tego serwisu nie bierze odpowiedzialności za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach tych serwisów.

Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia – możesz je zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki lub je skasować w użytkowanej przeglądarce.

Moi Partnerzy
W celu świadczenia usług oraz ich ulepszania korzystamy również z usług innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przeze mnie cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w tym serwisie realizować swoje cele jak i cele podmiotów z nimi współpracujących. Listę podmiotów (innych administratorów danych) umieszczamy poniżej.
Poniżej przedstawiam wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Google Analytics
W moim serwisie i Aplikacjach Mobilnych używam narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.
Informuję, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Piksel Facebooka
Do mierzenia skuteczności reklamowania tego serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam moich reklam korzystam z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga mi mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w tym serwisie. Dane z piksela wykorzystuję w poniższym zakresie:
-analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
-tworzenie grup odbiorców reklam,
-używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.
Informacje o danych zbieranych przez naszego Partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
Do mierzenia skuteczności reklamowania mojego serwisu za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam moich reklam wykorzystuję śledzenie konwersji i remarketing.
Dzięki tym narzędziom dowiaduję się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą. To pozwala optymalizować prowadzone przeze mnie działania promocyjne.
Widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów.
Informacje o danych przetwarzanych przez mojego Partnera znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

Wtyczki społecznościowe
Przy niektórych treściach w tym serwisie stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.
Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.
Przy przeglądaniu treści tego serwisu, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.
Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś wylogować z danego serwisu na czas korzystania z mojego serwisu.
Dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadam żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecam Ci lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych.
Na mojej stronie stosowany jest m.in. tzw. przycisk „Lubię to” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.
Przycisk Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod adresem: http://twitter.com/privacy.

Prywatność dzieci
Oferowane przeze mnie usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informuję, że jeśli dowiem się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzam dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmę odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.
Nie przetwarzam świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

Lista partnerów (Inni administratorzy)
Poniżej przedstawiam listę Partnerów, którzy uzyskują dostęp do danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem tego serwisu i wykorzystują te dane także do własnych celów („Partnerzy”).
Proszę o zapoznanie się z listą moich Partnerów oraz jej regularne przeglądanie celem uzyskania najbardziej aktualnych informacji o liczbie moich Partnerów i stosowanych przez nich politykach prywatności.

BEZPIECZEŃSTWO
Przykładam wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Moja oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w tym Serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.
Z powyższych względów zalecam okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.